HI7159A和8031单片机构成的智能化数字电压表

2016-07-05 15:37
HI7159A和8031单片机构成的智能化数字电压表 由HI7159A和单片机8031等元件构成的智能化数字电压表电路如图所示。该电路内部采用逐次累加式积分、数字调零、低噪声BIMOS等先进技术。在5 1/2位工作模式下最大计数值为199999,准确度为±0.005%。